DBeaver如何查看已连接保存的密码

DBeaver的“窗口”-“首选项”-“工作空间”界面找到“工作空间路径”

文件管理器打开:工作空间路径\General.dbeaver

复制credentials-config.json文件到任意位置,这个文件是加密的文件,里面就存储着密码等信息。

在Linux下,使用如下命令对credentials-config.json文件进行解密:

openssl aes-128-cbc -d -K babb4a9f774ab853c96c2d653dfe544a -iv 00000000000000000000000000000000 -in /credentials-config.json | dd bs=1 skip=16 2>/dev/null

其中-in参数就是credentials-config.json文件的路径,执行完命令之后即可查看到密码等相关信息。


觉得内容还不错?打赏个钢镚鼓励鼓励!!👍