Stream流中map与flatMap区别

map和flatMap都是对流中的每一个元素,执行入参中的函数式方法,只是在函数式方法的返回值上有区别:
map中函数式方法返回值为对象,也就是原始流中有n个元素,处理之后的流中元素个数也是n个。即使你在返回的时候返回了多个元素如数组,他也会把数组当成一个对象处理。
flatMap中函数式方法返回值为流,flat为扁平的意思,也就是说,我们可以通过flatMap改变原始流中对象的个数,flatMap会将返回的流合并成一个流,而不是当成对象处理。

通过一个简单的例子来理解:
假设有一个数组1,2,3,4,5对每个元素进行处理,当值为偶数时,则返回双个,也就是结果为:1,2,2,3,4,4,5这个时候就需要使用flatMap来处理。我们可以通过下面的示例图及代码体验一下区别:

public class Test {

  public static void main(String[] args) {

    List<Integer> nums = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);

    List<Object> res1 = nums.stream().map(e -> {
      if (e % 2 == 0) {
        return Arrays.asList(e, e);
      } else {
        return e;
      }
    }).collect(Collectors.toList());

    List<Object> res2 = nums.stream().flatMap(e -> {
      if (e % 2 == 0) {
        return Stream.of(e, e);
      } else {
        return Stream.of(e);
      }
    }).collect(Collectors.toList());

    System.out.println(res1);
    System.out.println(res2);

  }

}

执行结果:


觉得内容还不错?打赏个钢镚鼓励鼓励!!👍