git修改远程仓库地址命令

git原本远程仓库地址为A,现将A仓库迁移到另一个仓库B,地址变更为B,需要修改git的远程仓库地址为B,只需要执行如下命令即可。

git remote set-url origin B

gir remote相关常用命令解释如下:

git remote 查看所有远程仓库
git remote get-url origin 查看origin远程仓库地址
git remote set-url origin 你新的远程仓库地址

git修改远程仓库地址之后,原先配置的免密登陆通常也会跟着失效了,免密登陆配置参考:git配置免密登录


觉得内容还不错?打赏个钢镚鼓励鼓励!!👍