jquery.qrcode生成中文内容二维码乱码问题

jquery-qrcode是采用charCodeAt()方式进行编码转换的。这个方法默认会获取它的Unicode编码导致乱码,所以我们只需要将生成二维码的文本转成utf8编码问题即可解决。

转换成utf8编码的代码如下:

function toUtf8(str) {
  var out, i, len, c;
  out = "";
  len = str.length;
  for (i = 0; i < len; i++) {
    c = str.charCodeAt(i);
    if ((c >= 0x0001) && (c <= 0x007F)) {
      out += str.charAt(i);
    } else if (c > 0x07FF) {
      out += String.fromCharCode(0xE0 | ((c >> 12) & 0x0F));
      out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 6) & 0x3F));
      out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
    } else {
      out += String.fromCharCode(0xC0 | ((c >> 6) & 0x1F));
      out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
    }
  }
  return out;
}

参考资料:https://www.cnblogs.com/syq816/p/8025087.html


觉得内容还不错?打赏个钢镚鼓励鼓励!!👍